Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Tài liệu tham khảo để sử dụng thành thạo các hệ thống ứng dụng

Home Cool Forums Docly Theme Support Importing a demo Phản Hồi về: Importing a demo

Hi,

Deactivate and delete the old version of the plugin from the Plugins > Installed Plugins list. Then install the plugin from Appearance > Instal Plugins.

Read more on the doc here

Thanks