Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Đây là nơi tập hợp các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Server Requirements

To use Saasland WordPress theme you need to have a WordPress 4.0 (or higher version) site with PHP 5.6 or more and MySQL 5.0+ running on your hosting server. If you’ve already installed WordPress on your server and your site is up, that’s great. For help regarding WordPress installation, please see this WordPress Codex link.

Some more resources from WordPress Codex: