Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Liên tục cập nhật, nâng cấp thường xuyên

How to edit the theme Footer?

You can change the theme default Footer color and other styling (including Footer Fact Counter) from Theme Settings > Footer Settings. And you can set the footer widgets from Appearance > Widgets. Put your footer widgets into the Footer Widgets sidebar area.