Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Liên tục cập nhật, nâng cấp thường xuyên

Phòng CNTT Tập đoàn và đầu mối giải quyết hoặc phối hợp giải quyết tất cả các yêu cầu liên quan đến quá trình sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử FLC eOffice.

Bạn có thể nêu vấn đề của mình tới Phòng CNTT qua trang yêu cầu hỗ trợ https://ticket.flc.vn.

Chia sẻ